Upozornění k odstranění porostu okolo nadzemního vedení do 15. 11. 2023

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky pozemků, přes které vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, že do 15. 11. 2023 je nutné provést odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Jinak je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

a na webu dodavetele https://www.cezdistribuce.cz/orezy