Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020

1. Oficiální název

Obec Svojkov

2. Důvod a způsob založení

Obec Svojkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v roce 1991 odtržením od Nového Boru na základě původního zákona č. 367/1990 sb. o obcích. Její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Viz Zastupitelstvo a výbory obce

4. Kontaktní spojení

Viz Kontatky

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet 24324421/0100 u Komerční banky
(pro placení poplatků jako VS použijte své rodné číslo)

6. IČ

Identifikační číslo subjektu: 00831689

7. DIČ

Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje povinnost státním orgánům, územním samosprávným celkům a veřejným institucím poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jejich působnosti.

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci lze písemně na adresu obecního úřadu, emailem nebo datovou schránkou.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh nebo podnět lze písemně na adresu obecního úřadu, emailem nebo datovou schránkou.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva